ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายอนุกูล ทัดวรพงศ์
ประธานอนุกรรมการ

นายชำนิ ขีดเข้ม
รองประธานอนุกรรมการ

นายวิชิต มารศรี
อนุกรรมการ

นางรุจิรา ลิ้มวงศ์ยุติ
อนุกรรมการ

นายชัยสิทธิ์ ชิมโพธิ์คลัง
อนุกรรมการ

นางสุกัญญา ขีดเข้ม
อนุกรรมการและเลขานุการ