ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูพิเศษ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายพงษ์พันธ์ ศรีสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครูพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ป.บัณฑิต
เบอร์โทรศัพท์ : 087-9187893
อีเมล์ : pongpan_buayai49@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2553 ปริญญาตรี/วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม/เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2545-2552 โรงพยาบาลวิชัยยุทธ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
2555-ปัจจุบัน โรงเรียนอมรศิลป์ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ครูพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล