ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูพิเศษ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวอัจฉราภรณ์ ภูบาลี
ตำแหน่ง : สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ป.4-6
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
64 ม.7 ซ.ขามหนองแวง ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2551 ปริญญาตรี (วิทยาศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2551-2552 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ธุรการ
ปัจจุบัน โรงเรียนอมรศิลป์ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ,ครูผู้สอน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้สอนดีเด่น