ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้น ม.2

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวอัจฉรา ประจง
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น ม.2/1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2546 ปริญญาตรี (วิทยาศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา (วิทยาศาสตร์)
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ปัจจุบัน โรงเรียนอมรศิลป์ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ครูประจำชั้น ม.2/1
2547-2550 สนง.อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นักวิขาการ
2551-2544 โรงเรียนกวดวิชาเดอะเบรน ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล