ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้น ป.6

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุคนธ์ สุขสมัย
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น ป.6/2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
2 บัวใหญ่ ถ.บัวใหญ่ 3 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2530 ปริญญาตรี (ครุศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา (สังคมศึกษา)
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2537-2553 โรงเรียนบัวใหญ่เทคโนโลยีพณิชยการ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ครูผู้สอน
ปัจจุบัน โรงเรียนอมรศิลป์ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ครูประจำชั้น ป.6/2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้สอนดีเด่น