ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้น ป.3

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสุพรรณี หมั่นกลาง
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น ป.3/3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2548 ปวส วิทยาลัยการอาชีพ บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา (การบัญชี)
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2546 - 2548 ร้านค้าสวัสดิการครู สพท นม.6 พนักงานขาย
ปัจจุบัน โรงเรียนอมรศิลป์ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ครูประจำชั้น ป.2/3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 อบรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗
2 อบรมครูผู้สอนภาษาไทยเพื่อการอ่านคล่องเขียนคล่อง
3 อบรมคุณภาพกระบวนการคิดครูผู้สอนระดับประถมศึกษา
4 อบรมกระบวนการคิดและการจัดกิจกรรมการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา