ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้น ป.3

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวเกศรา จันทร์คง
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น ป.3/2
วุฒิการศึกษา : อนุปริญญา
วิชาเอก : การบัญชี
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2542 อนุปริญญาตรี (ปวส) เทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา (การบัญชี)
2548 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา / การบัญชี ปริญญาตรี / บริหารธุรกิจ (การบัญชี)
2551 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา / สังคมศึกษา ปริญญาตรี / ครุศาสตรบัณฑิต
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ปัจจุบัน โรงเรียนอมรศิลป์ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ครูประจำชั้น ป.2/2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 หนึ่งแสนครูดี ประจำปีการศึกษา 2555
2 ครูผู้สอนดีเด่น