ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้น ป.3

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวมนรัตน์ คุ้มบัว
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น ป.3/4
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2547 ปริญญาตรี (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2551-2552 อบต.โนนตาเถร ครูดูแลเด็ก
2552-2554 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง ฝึกสอน
ปัจจุบัน โรงเรียนอมรศิลป์ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ครูประจำชั้น ป.1/4
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้สอนดีเด่น