ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้น ป.3

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางหทัยวรรณ นาดี
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น ป.3/1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2556 ปริญญาโท ครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา (ภาษาไทย)
2520 ปวช เทคโนโลยีภูมิสิทธิ์พณิชยการช่างกล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ปัจจุบัน โรงเรียนอมรศิลป์ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ครูประจำชั้น ป.1/2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้สอนดีเด่น