ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวจริยาภรณ์ อุ่นอก
ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยง อ.1/1
วุฒิการศึกษา : ประกาศณียบัตรวิชาชีพ
วิชาเอก : การบัญชี
เบอร์โทรศัพท์ : 0821490032
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
147 ม.7 บ้านอีโค ต.หนองแจ้งใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
กำลังศึกษา ปริญญาตรี (ครุศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา (คอมพวเตอร์)
2555 ปวช โรงเรียนบัวใหญ่เทคโนโลยีพณิชยการ (บัญชี)
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ปัจจุบัน โรงเรียนอมรศิลป์ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ครูพี่เลี้ยง อ.2/3
2555-2556 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ครูพี่เลี้ยง
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล