ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสำเร็จ สุมณนอก
ตำแหน่ง : ผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายธุรการ - การเงิน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2553 ปริญญาโท (ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (การบริหารการศึกษา)
ปริญญาตรี (ครุศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ บริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2539 - ปัจจุบัน โรงเรียนอมรศิลป์ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา หัวหน้าธุรการ - การเงิน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลผู้ฝึกสอนกรีฑานักเรียน
2 รางวัล ผู้ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอล ชาย หญิง ชนะเลิศ
3 รองชนะเลิศอันดับที่ 1
4 ครูผู้สอนดีเด่นประจำปีการศึกษา 2543
5 ได้รับเครื่องราชสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์