ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายธุรการ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางจิรานันท์ อภิวัฒน์จีรกูล
ตำแหน่ง : ธุรการ-การเงิน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : รัฐศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0857623784
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
239/5 ม.1 ต.สีดา อ.สีดา จ.นครราชสีมา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2539 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง (รัฐศาสตร์)
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2540-2549 โรงงานน้ำตาลวังขนาย ผู้ช่วยเลขาฯ
2550-2551 บ.ไทยประกันชีวิต จำกัด พนักงานธุรการ
2551-ปัจจุบัน โรงเรียนอมรศิลป์ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา เจ้าหน้าที่การเงิน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล