ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายภิรมย์ วิเชียร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม)
เบอร์โทรศัพท์ : 084-4672033
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ปริญญาตรี (ครุศาสตรบัณฑิต)
ปริญญาโท / ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต บริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ปัจจุบัน โรงเรียนอมรศิลป์ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ผู้อำนวยการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การรับราชการ
2 ความดีความชอบกรณีพอเศษ 2 ขั้น