ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางรณิดา พึ่งโคกสูง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายการศึกษาปฐมวัย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ปฐมวัย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
11 ม.7 จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ปริญญาตรี (ครุศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา (การศึกษาปฐมวัย)
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ปัจจุบัน โรงเรียนอมรศิลป์ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล