ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสุขุมา ฉิมญานุวัฒน์
ตำแหน่ง : ประธานอนุกรรมการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2519 ปริญญาตรี (ครุศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ภาษาไทย)
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2516-2519 โรงเรียนบ้านดอนคนทา ครู
2520-2555 โรงเรียนบัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา คส.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้สอนดีเด่น