ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางดอกไม้ ศรีนอก
ตำแหน่ง : อนุกรรมการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
26 หมู่ 7 ต.สามเมือง กิ่งอำเภอสีดา จ.นครราชสีมา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2556 ปริญญาโท ครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา (ภาษาไทย)
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ปัจจุบัน โรงเรียนอมรศิลป์ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ครูประจำชั้น ป.1/2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล