ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางอมร หาทรัพย์
ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยง อ.2/1
วุฒิการศึกษา : ประกาศณียบัตรวิชาชีพ
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0862530263
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
36 ม.1 บ้านศูนย์กลาง ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ปวช กศน.บัวใหญ่
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ปัจจุบัน โรงเรียนอมรศิลป์ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ครูพี่เลี้ยง อ.1/3
2546-2549 โรงเรียนวานิชวิทยา พี่เลี้ยง
2538-2540 โรงเรียนอนุบาลแพรวไพลิน พี่เลี้ยง
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล