ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวนงค์คราญ เครือวรรณ
ตำแหน่ง : รองประธานอนุกรรมการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0833769005
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
94 ม.2 ข้าวหลาม ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2553 ปริญญาตรี (ครุศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยราชภัฎสารคาม (วิทยาศาสตร์ 5 ปี)
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ปัจจุบัน โรงเรียนอมรศิลป์ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์,ครูประจำชั้น ม.3/1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล