ภาพกิจกรรม
การประเมินความสามารถ NT ป.3
     วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ National Test (NT) การวัดความรู้ และความคิดรวบยอด
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้ได้ถึงข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนใน 3 ด้าน คือ 1.ความสามารถด้านภาษา (Literacy)  2.ด้านคำนวณ (Numeracy) 3.ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities)  นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพต่อไป
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2566,08:27   อ่าน 12 ครั้ง