ภาพกิจกรรม
เด็กดีศรีเอกชน ประจำปีการศึกษา 2565
     โรงเรียนอมรศิลป์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล เด็กดีศรีเอกชน ประจำปีการศึกษา 2565 เนื่องในงานวันการศึกษาเอกชน
จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2566  วันที่ 4 มีนาคม 2566 รวมทั้งหมด 30 คน มีรายชื่อดังนี้
        1.   เด็กชายวายุภัค   กลางจันทา               2.   เด็กชายพุฒิภัทร   ปินะถา
        3.   เด็กหญิงจรีภรณ์   รัตนโสภา                4.   เด็กหญิงธัญรดา   ศรียางนอก
        5.   เด็กหญิงพิชญธิดา   บินนอก                6.   เด็กหญิงรัชชานันท์  ฝั่นกอก
        7.   เด็กหญิงพรปวีณ์   โยธาฤทธิ์               8.   เด็กหญิงพัชญ์ฑิตา   แก้วฝ่ายนอก
        9.   เด็กหญิงนิชาภัทร    เทพอินทร์           10.  เด็กหญิงพีราญา   เฮงศิริ
       11.  เด็กชายโสภณวิชญ์   ไก่แก้ว               12.  เด็กหญิงกุลณิภัทร์   รัตนโสภา
       13.  เด็กหญิงชนัญนิดา   เขียนนอก            14.  เด็กหญิงปาฌปริญา   กดสาพรมมา
       15.  เด็กหญิงวรัณรัตน์   คนขยัน                 16.  เด็กหญิงโชติกา   แก้วบัว
       17.  เด็กหญิงปารมี   อุ่นประชา                   18.  เด็กหญิงศศิวรรณ   เปลี่ยนขำ
       19.  เด็กชายคู่บุญ   คำสาคู                        20.  เด็กหญิงฐิติกานต์   วานนท์ 
       21.  เด็กหญิงรดามณี   ประสันแพงศรี          22.  เด็กหญิงสุธาสินี   จิตรนอก
       23.  เด็กหญิงภัทราภรณ์   ศรีวันทา              24.  เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   ลาดนอก
       25.  เด็กหญิงประวีณา   ไพเราะ                  26.  เด็กหญิงสุภาพร   วงษ์จันลา
       27.  เด็กหญิงพัชริดา   จันทร์ภิรมย์              28.  เด็กหญิงพัชริญา   พรมสุภาพ
       29.  เด็กหญิงศุภิสรา   จันทราช                  30.  เด็กหญิงณัฐกฤตา   ปักโคทานัง


โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2566,09:41   อ่าน 51 ครั้ง