ภาพกิจกรรม
วันการศึกษาเอกชน จังหวัดนครราชสีมา
     วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566  นายชาญวิทย์  ทับสุพรรณ อดีตผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัล
ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น จำนวน 2 ราย รางวัลครูเอกชนดีเด่น จำนวน 18 ราย และรางวัลเจ้าหน้าที่โรงเรียนเอกชนดีเด่น จำนวน 5 ราย  
เนื่องในโอกาสวันการศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2565 ณ Hall 1 ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 โคราช  เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
ให้กับผู้บริหารและครูที่มีผลงานดีเด่น ถือเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่าเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้มุ่งมั่นในการทำหน้าที่ของตนเอง เพื่อพัฒนาเยาวชน
ของชาติให้เติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศชาติต่อไป
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2566,16:12   อ่าน 66 ครั้ง