ภาพกิจกรรม
ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์
     วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ทางโรงเรียนอมรศิลป์ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 2 คน
            1.เด็กหญิงกัญญพัชร นาดี                        2.เด็กชายธนดล  บุญดี


โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 2565,14:56   อ่าน 44 ครั้ง