ภาพกิจกรรม
กิจกรรมประกวดมารยาทไทย
     วันที่ 5 สิงหาคม 2565  นางสาววิชาดา คิดเห็น ผู้อำนวยการเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา – มัธยมศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งที่ 1รอบคัดเลือก ณ อาคารอเนกประสงค์ เพื่อให้นักเรียนรู้จักและเข้าใจในการปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้อย่างถูกต้อง ปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม สามารถประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2565,16:11   อ่าน 507 ครั้ง