ภาพกิจกรรม
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ PLC
    การพัฒนางานจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning  Community) โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอมรศิลป์  นางสาววิชาดา  คิดเห็น  หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ และคณะครูสายชั้นเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญและความสุขของการเรียนรู้ร่วมกันในระหว่างวันที่ 19 - 26 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอมรศิลป์

โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2565,07:25   อ่าน 36 ครั้ง