ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
วันที่ 19 มีนาคม 2564 ฝ่ายการศึกษาปฐมวัยจัดกิจกรรม "การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น" โดยได้รับเกียรติ
จากท่าน ผอ.วิชาดา คิดเห็น มาเป็นวิทยากรในการสอน และสาธิตขั้นตอนการทำน้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า
ให้กับนักเรียนฝ่ายการศึกษาปฐมวัย  เด็กๆ เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและการลงมือปฏิบัติจริง 
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2564,08:49   อ่าน 42 ครั้ง