ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การอบรมพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน
วันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับสมาคม
คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน  โรงเรียนอมรศิลป์ได้ส่งพี่เลี้ยงเด็กระดับการศึกษาปฐมวัย
เข้ารับการอบรมรุ่นที่ 1  ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 4 คน
                                                               1. นางสุวิดา  ทองดีนอก                      2. นางมิรันดี  เนตรกลาง 
                                                               3. นางสาวจันทรา  ซึมกลาง                4. นางปวิชญาดา  สุทธิวัฒน์

โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2563,16:51   อ่าน 125 ครั้ง