ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประกาศโรงเรียนอมรศิลป์

 
 
 
 
ประกาศโรงเรียนอมรศิลป์
เรื่อง  รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียนอมรศิลป์ ประจำปี 2561
……………………….....................………………
              ด้วยโรงเรียนอมรศิลป์ มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียนอมรศิลป์
ประจำปี 2561 ดังนี้
                                               
ที่ รายการ จำนวนร้าน ราคาประมูลเริ่มต้น
1. ข้าวราดแกงทุกชนิด คือ ข้าวสวย ราดกับข้าวชนิดต่าง ๆ 1 15,000
2. ก๋วยเตี๋ยว 1 15,000
3. ขนมจีน  ข้าวเหนี่ยว  ส้มตำ  ไก่ย่าง  หมูทอด  ผัดหมี่ 1 15,000
4. ลูกชิ้นทอด ปิ้ง ย่าง อบ 2 15,000
5. ของหวานและผลไม้สดทุกชนิดยกเว้นอาหารหมักดองต่าง ๆ 1 15,000
               
                   ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดรับใบสมัครและระเบียบการไดที่โรงเรียนอมรศิลป์
ตั้งแต่วันที่  5 – 14   มีนาคม   2561
 
                                             ประกาศ  ณ  วันที่  5 มีนาคม  พ.ศ. 2561
 
 
                 ( นายภิรมย์   วิเชียร )
ผู้อำนวยการโรงเรียนอมรศิลป์
 
 
 
 
 
แบบใบเสนอประมูลร้านจำหน่ายอาหาร
             โรงเรียนอมรศิลป์
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนอมรศิลป์
          ข้าพเจ้า ................................................................................อยู่บ้านเลขที่.................... ถนน ..............................
ตำบล....................................... อำเภอ ............................ จังหวัด .......................................โทร ....................................
ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณา  เงื่อนไขการประมูลร้านจำหน่ายอาหารในโรงเรียนอมรศิลป์  โดยตลอดและยอมรับ
ข้อกำหนดและเงื่อนไขแล้วนั้น ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า
1.             ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะเป็นผู้จำหน่ายอาหาร โรงเรียนอมรศิลป์ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ตามที่โรงเรียนกำหนด
2.             ข้าพเจ้าขอเสนอเงินผลประโยชน์ขั้นต้นเมื่อได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประมูลได้เป็นจำนวนเงิน ..................................บาท ( ................................................................................ ) ต่อ 1 ภาคเรียน
3.             ข้าพเจ้าตกลงที่จะนำเงินมาจ่าย ตามข้อ 2 มามอบให้กับทางโรงเรียนอมรศิลป์  ในวันที่โรงเรียนกำหนดให้
4.             นับแต่วันที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประมูลได้            หากพ้นกำหนดข้าพเจ้ายินยอมให้โรงเรียนคัดเลือกผู้เหมาะสมรายอื่นๆ
5.             ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขข้อกำหนดและรับว่าจะปฏิบัติตามระเบียบโรงเรียนอมรศิลป์ว่าด้วยเรื่อง การจำหน่ายอาหารโรงเรียนอมรศิลป์  พ.ศ. 2561 ทุกประการ
 
 
เสนอมา  ณ  วันที่ ............ เดือน .......................................  พ.ศ. 2561
                                    
                                                                  ลงชื่อ .............................................................
                                                                         ( .............................................................. )
                      ผู้เสนอ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำหนดการผู้เข้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน
 
       กำหนดการรับสมัครวันที่  5 – 14   มีนาคม  2561  ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะจำหน่ายอาหารในโรงเรียนอมรศิลป์  ยื่นซองประมูลใน วันที่ 15  มีนาคม  2561  ที่ห้องประชุมโรงเรียนอมรศิลป์ เวลา 13.30  น. 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ามาจำหน่ายอาหารในโรงเรียน
วันที่  15  มีนาคม   2561  เวลา 15.00 น.   ที่หน้าห้องธุรการ
หมายเหตุ
1.             วันยื่นใบสมัคร ให้เตรียมเอกสารและหลักฐานต่อไปนี้มาพร้อม
1.1      สำเนาทะเบียนบ้าน
1.2      สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
1.3      รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
ผู้มีสิทธิ์เข้ามาจำหน่ายอาหารในโรงเรียนอมรศิลป์ ต้องทำสัญญากับทางโรงเรียนตามวันเวลาที่กำหนด โดยจะแจ้งให้ทราบในวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ามาจำหน่ายอาหารในโรงเรียนอมรศิลป์และในวันทำสัญญาจะต้องนำเงินสดมาจ่ายให้กับทางโรงเรียนตามจำนว
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2561,18:50   อ่าน 468 ครั้ง