ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระเบียบการรับสมัครนักเรียน 2561 New!
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนระดับการศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรงเรียนอมรศิลป์

. หลักการจัดการศึกษาระดับการศึกษาประถมและมัธยมศึกษาของโรงเรียนอมรศิลป์
         . เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยทุกคนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ทั้งในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  รักความเป็นไทย  ภาคภูมิใจในท้องถิ่นและประเทศชาติ  มีความมุ่งมั่น  ขยัน  ซื่อสัตย์  ประหยัด  อดทน เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว  ชุมชน  สังคมไทยและสังคมโลก
        
. เพื่อเป็นรากฐานที่เพียงพอสำหรับการใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต
        
. เพื่อเตรียมเยาวชนไทยให้พร้อมที่จะเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สูงขึ้น
        
. เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์  ทั้งร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  ความรู้และคุณธรรม  เป็นผู้มีจริยธรรมในการดำรงชีวิต  สามารถอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  ใฝ่รู้  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ที่เพียงพอต่อการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตส่วนตน  สามารถเผชิญความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทันและชาญฉลาดและมีความเป็นประชาธิปไตย
. การรับนักเรียน
         - ชั้นประถมศึกษาปีที่ รับนักเรียนทั้งชายและหญิง    อายุ  ขวบบริบูรณ์    ห้องเรียน 
จำนวน  ๑๔๐  คน  แบ่งเป็นห้องเรียนเรียนดี    ห้องเรียน  จำนวน  ๓๕  คน  ห้องเรียนปกติ    ห้องเรียน
คุณสมบัติ
        - จบการศึกษาปฐมวัยทั้งโรงเรียนของรัฐและเอกชน  โรงเรียนของรัฐจบชั้นอนุบาลปีที่   ส่วนโรงเรียนเอกชนต้องจบชั้นอนุบาลปีที่
        

-ห้องเรียนเรียนดี  สอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ  แต่เน้นวิชาหลัก    วิชา  คือ  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดการเรียนการสอนด้วยระบบ  IT (Information  Technology) ห้องเรียนเรียนดีจะทำการสอบคัดเลือกก่อนเปิดภาคเรียนแรกของทุกปีการศึกษาซึ่งทางโรงเรียนจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆไป  ภาษาอังกฤษสอนโดยครูต่างประเทศ  ห้องเรียนเรียนดีจะเลื่อนชั้นไปตามลำดับจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่             
-ห้องเรียนปกติ  สอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง    กลุ่มสาระ ยังมีครูพิเศษชาวต่างประเทศและเรียนคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมเหมืนเดิม  ค่าธรรมเนียมการเรียนปกติ
         -
ชั้นประถมศึกษาปีที่ - รับนักเรียนที่ย้ายเข้าทั้งชายและหญิง  ตามจำนวนที่ขาดแต่ละห้อง
         - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ รับนักเรียนทั้งชายและหญิง    ห้องเรียน  จำนวน  ๙๐  คน  แบ่งเป็นห้องเรียนเรียนดี    ห้องเรียน  จำนวน  ๓๕  คน  ห้องเรียนปกติ    ห้องเรียน
-ห้องเรียนเรียนดี
 สอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ  แต่เน้นวิชาหลัก    วิชา  คือ  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดการเรียนการสอนด้วยระบบ  IT (Information  Technology) ห้องเรียนเรียนดีจะทำการสอบคัดเลือกก่อนเปิดภาคเรียนแรกของทุกปีการศึกษาซึ่งทางโรงเรียนจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆไป  ภาษาอังกฤษสอนโดยครูต่างประเทศ  ห้องเรียนเรียนดีจะเลื่อนชั้นไปตามลำดับจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่           
-  ห้องเรียนปกติ  สอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง    กลุ่มสาระ ยังมีครูพิเศษชาวต่างประเทศและเรียนคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมเหมืนเดิม  ค่าธรรมเนียมการเรียนปกติ
         -
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ - รับนักเรียนที่ย้ายเข้าทั้งชายและหญิง  ตามจำนวนที่ขาดแต่ละห้อง
. หลักฐานการสมัคร
        
.  สำเนาสูติบัตร                                                                 จำนวน      ฉบับ
        
.  สำเนาทะเบียนบ้านเด็ก                                                  จำนวน       ฉบับ
        
.  สำเนาทะเบียนบ้านบิดามารดา                                       จำนวน      ฉบับ 
        
.  รูปถ่ายขนาด  นิ้วครึ่ง                                                  จำนวน      รูป
        
.  หลักฐานการเรียนอนุบาล(กรณีสมัครเข้าเรียน .)      จำนวน      ชุด
         
.  หลักฐานทางการเรียนชั้นอื่น (.-.)              
                   -
ผลการเรียน(ปพ.) ตัวจริง                                         จำนวน      ฉบับ 
                   -
สมุดประจำตัวนักเรียน(ปพ.)                                   จำนวน      ฉบับ 
                   -
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์(ปพ.)    จำนวน      ฉบับ 
                  - ใบรับรอง(ปพ.) กรณียังไม่จบหลักสูตร                   จำนวน      ฉบับ 
        
.  ทะเบียนประวัติ (ปพ.)                                                จำนวน      ฉบับ 
        
.  บัตรสุขภาพ                                                                    จำนวน      ฉบับ 
        
.  ค่าสมัคร                                                                          จำนวน   ๑๐๐   บาท 
. กำหนดเวลาทำการเปิด-ปิดภาคเรียน
        
กำหนดทำการเปิด-ปิดภาคเรียน    ภาคเรียน     ภาคเรียนที่    ๑๖ พฤษภาคม  –  ๑๐