ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระเบียบการรับสมัครนักเรียน 2561 New!
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอมรศิลป์

. หลักการจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอมรศิลป์
         .๑ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กอายุ ๓-๕ ปี  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคมและสติปัญญา  บนพื้นฐานความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล
         .๒ เพื่ออบรมเลี้ยงดูเด็กและพัฒนาเด็กโดยองค์รวมเริ่มจากพัฒนาด้านร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์  กระตุ้นให้สมองได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่  พัฒนาด้านจิตใจ  อารมณ์ให้เป็นผู้มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง  เชื่อมั่นในตนเอง  ร่าเริงแจ่มใส  สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้  พัฒนาด้านสังคมโดยให้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคล  และสิ่งแวดล้อมรอบตัว  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข  รวมทั้งพัฒนาสติปัญญา  ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  บนวิถีชีวิตของเด็กตามสภาพครอบครัว  บริบทของชุมชน  สังคม  และวัฒนธรรมไทย โดยจัดประสบการณ์ที่ยึดเด็กเป็นสำคัญ
          .๓ เพื่อเตรียมเด็กให้พร้อมที่จะเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับที่สูงขึ้น
. การรับนักเรียน
         - ชั้นอนุบาล ๑ รับเด็กทั้งชายและหญิง    อายุ  ๓  ขวบบริบูรณ์  ๓  ห้องเรียน  จำนวน  ๙๐  คน
         - ชั้นอนุบาล ๒ รับเด็กทั้งชายและหญิง   อายุ  ๔  ขวบบริบูรณ์  ๑  ห้องเรียน  จำนวน  ๓๐  คน
         - ชั้นอนุบาล ๓ รับเด็กทั้งชายและหญิง   อายุ  ๕  ขวบบริบูรณ์  จำนวน  ๑๐  คน
            รับสมัครตั้งแต่วันที่  ๑  มีนาคม  ของทุกปี   วันเปิดเทอม
. หลักฐานการสมัคร
         .๑  สำเนาสูติบัตร                             จำนวน   ๑   ฉบับ
         .๒  สำเนาทะเบียนบ้านเด็ก             จำนวน   ๑   ฉบับ
         .๓  สำเนาทะเบียนบ้านบิดามารดา   จำนวน   ๑   ฉบับ 
         .๔  รูปถ่ายขนาด  ๑  นิ้วครึ่ง                 จำนวน   ๒   รูป
         ๓. ค่าสมัคร                                    จำนวน   ๑๐๐   บาท 
         ๓.๖  หลักฐานการเรียนเดิมกรณีเคยเข้าเรียนที่ศูนย์เด็กมาแล้วหรือจากสถานศึกษาอื่น
. กำหนดเวลาทำการเปิด-ปิดภาคเรียน
         กำหนดทำการเปิด-ปิดภาคเรียน  ๒  ภาคเรียน     ภาคเรียนที่ ๑   ๑๖ พฤษภาคม   ๑๐  ตุลาคม
                                                                                      ภาคเรียนที่ ๒    ๑  พฤศจิกายน ๓๑  มีนาคม
         ส่วนวันเปิด-ปิดเรียนจริงแต่ละปีและแต่ละภาคเรียน  โรงเรียนจะแจ้งอีกครั้งหนึ่ง
. เวลารับ ส่งเด็ก
          วันจันทร์ วันศุกร์  เว้นวันหยุดราชการ
           - เวลาส่งเด็กภาคเช้า          ๐๗.๐๐ ๐๘.๐๐  น.
           -
เวลารับเด็กกลับบ้าน       ๑๕.๐๐ ๑๕.๓๐ น.
. การแต่งกาย
           เครื่องแบบเด็กนักเรียนชาย
                  - เสื้อคอเชิ้ตสีขาวแขนสั้น  มีตราโรงเรียนติดที่กระเป๋าเสื้อด้านซ้าย  สวมเสื้อกั๊กสีน้ำเงินปักตราโรงเรียนที่อกด้านซ้าย
                  - กางเกงขาสั้นผ้าสีน้ำเงินเอวยืดด้านหลัง  มีกระดุมหน้า ๒ เม็ด
                  - รองเท้าหนังสีดำ ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย เวลาสวมใส่ไม่ต้องพับลง
           เครื่องแบบเด็กนักเรียนหญิง
                 - เสื้อผ้าสีขาวแบบคอบัวแขนตรง  มีตราโรงเรียนติดที่กระเป๋าเสื้อด้านซ้าย  มีกระดุมหน้า  ๒  เม็ด  หลัง  ๒  เม็ด  เพื่อติดกับกระโปรงสีน้ำเงินจีบทบรอบเอว สวมเสื้อกั๊กสีน้ำเงินปักตราโรงเรียนที่อกด้านซ้าย
                 - รองเท้าหนังสีดำ ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลายเวลาสวมใส่ให้พับลง
หมายเหตุ  เสื้อนักเรียนที่หน้าอกด้านขวา  ปักอักษรย่อ อ..ที่หน้าอกเสื้อด้านซ้ายปักชื่อ  นามสกุล  ตัวอักษรสูง  .  เซ็นติเมตร  ด้วยไหมสีแดง  อักษรย่อโรงเรียนและชื่อนักเรียนอยู่ระดับเดียวกัน ในวันศุกร์
เด็กทุกคนทั้งชายและหญิงต้องสวมใส่เสื้อเอกลักษณ์ไทยลายสีฟ้า
. เครื่องใช้ที่โรงเรียนจัดให้
         .  แก้วน้ำ   .  สี      .   ดินสอดำ   .  ดินสอสี  .  ผ้าเช็ดหน้าผืนเล็ก 
        
.  กระเป๋า  ๗.๗  แป้ง  สบู่
. สิ่งของเครื่องใช้ที่ต้องจัดเตรียมมาเอง
         .  ชุดนักเรียน    ชุด                                                      .  ชุดกีฬา           ชุด
         .  เสื้อเอกลักษณ์ไทยสวมใส่ในวันศุกร์       ตัว            .  ที่นอน             ชุด
         ๘.๕  ชุดนอน       ๑    ชุด                                                     .   เครื่องใช้ส่วนตัว 
ประกอบด้วย  แปรงสีฟัน  ยาสีฟัน  ผ้าห่ม(ผ้าขนหนูที่เป็นผ้านิ่ม) 
หมายเหตุ  ทุกวันศุกร์โรงเรียนจะส่งคืนที่นอน  ชุดนอน  เสื้อกันเปื้อน  ผ้าขนหนู  ให้ผู้ปกครองไปทำความสะอาดแล้วนำมาส่งในวันจันทร์
ของใช้ที่ทางโรงเรียนมีไว้จำหน่ายให้กับผู้ปกครองที่ร้านสหกรณ์รานค้าของทางโรงเรียน
         .๑  เครื่องแบบนักเรียน  ชาย หญิง
        ๙.๒ ชุดพลศึกษา
        ๙.๓  เสื้อกันเปื้อน
        .๔  เสื้อเอกลักษณ์ไทยสำหรับสวมใส่ในวันศุกร์
 ๑๐. ค่าธรรมเนียมการศึกษา(ชำระวันมอบตัว)

รายการ

อนุบาล ๑

อนุบาล ๒

อนุบาล ๓

ภาคเรียน๑

ภาคเรียน ๒

ภาคเรียน๑

ภาคเรียน ๒

ภาคเรียน๑

ภาคเรียน ๒

.ค่าธรรมเนียมการศึกษาเบิกได้
                                   เบิกไม่ได้

๒,๗๕๐
 ๒,๐๐๐

๒,๗๕๐
 
,๐๐๐

๒,๗๕๐
 
,๐๐๐

๒,๗๕๐
 
,๐๐๐

๒,๗๕๐
  ๒
,๐๐๐

๒,๗๕๐
 
,๐๐๐

     ค่าธรรมเนียมอื่น