ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระเบียบการรับสมัครนักเรียน 2561 New!
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเตรียมอนุบาล(เนอร์สเซอร์รี่) โรงเรียนอมรศิลป์

. หลักการจัดการศึกษาชั้นเตรียมอนุบาล(เนอร์สเซอรี)ของโรงเรียนอมรศิลป์
         .๑ เพื่อวางรากฐานชีวิตของเด็กไทยให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์  มีพัฒนาการสมวัยอย่างสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคมและสติปัญญา  บนพื้นฐานความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล
        
.๒ เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในการเลี้ยงดู
        
.๓ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็กก่อนเข้าเรียนในชั้นอนุบาล
. การรับนักเรียน
        
รับเด็กทั้งชายและหญิง    อายุ  ๒  ขวบบริบูรณ์  ๒  ห้องเรียน  จำนวน  ๕๐  คน
. หลักฐานการสมัคร
        
.๑  สำเนาสูติบัตร                             จำนวน   ๑   ฉบับ
        
.๒  สำเนาทะเบียนบ้านเด็ก             จำนวน   ๑   ฉบับ
        
.๓  สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง   จำนวน   ๑   ฉบับ 
         ๓.๔  รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้วครึ่ง                 จำนวน   ๒   รูป
        
.๕ ค่าสมัคร                                    จำนวน   ๑๐๐   บาท  
. กำหนดเวลาทำการเปิดเรียน
        
กำหนดทำการเปิดเรียน  ๒  ภาคเรียน     ภาคเรียนที่ ๑  พฤษภาคม   ตุลาคม
                                                                         
ภาคเรียนที่ ๒  พฤศจิกายน มีนาคม
. เวลารับ ส่งเด็ก
          วันจันทร์ วันศุกร์  เว้นวันหยุดราชการ
           - เวลาส่งเด็กภาคเช้า          ๐๗.๐๐ ๐๘.๐๐  น.
           -
เวลารับเด็กกลับบ้าน       ๑๕.๐๐ ๑๕.๓๐ น.
. การแต่งกาย
           เครื่องแบบเด็กชาย
                  - เสื้อคอเชิ้ตสีขาวแขนสั้น  มีตราโรงเรียนติดที่กระเป๋าเสื้อด้านซ้าย  สวมเสื้อกั๊กสีน้ำเงินปักตราโรงเรียนที่อกด้านซ้าย
                  -
กางเกงขาสั้นผ้าสีน้ำเงินเอวยืดด้านหลัง  มีกระดุมหน้า ๒ เม็ด
                  -
รองเท้าหนังสีดำ ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย เวลาสวมใส่ไม่ต้องพับลง
          
เครื่องแบบเด็กหญิง
                 - เสื้อผ้าสีขาวแบบคอบัวแขนตรง  มีตราโรงเรียนติดที่กระเป๋าเสื้อด้านซ้าย  มีกระดุมหน้า  ๒  เม็ด  หลัง  ๒  เม็ด  เพื่อติดกับกระโปรงสีน้ำเงินจีบทบรอบเอว สวมเสื้อกั๊กสีน้ำเงินปักตราโรงเรียนที่อกด้านซ้าย
                 -
รองเท้าหนังสีดำ ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลายเวลาสวมใส่ให้พับลง
หมายเหตุ
  เสื้อนักเรียนที่หน้าอกด้านขวา  ปักอักษรย่อ อ..ที่หน้าอกเสื้อด้านซ้ายปักชื่อ  นามสกุล  ตัวอักษรสูง  .  เซนติเมตร  ด้วยไหมสีแดง  อักษรย่อโรงเรียนและชื่อนักเรียนอยู่ระดับเดียวกัน  ในวันศุกร์เด็กทุกคนทั้งชายและหญิงต้องสวมใส่เสื้อเอกลักษณ์ไทยลายสีฟ้า
. เครื่องใช้ที่โรงเรียนจัดให้
        
.  แก้วน้ำ                                       .  ดินสอสี                                   
        
.  สี                                               .  ผ้าเช็ดหน้าผืนเล็ก              
        
.   ดินสอดำ                                   .  กระเป๋า
. สิ่งของเครื่องใช้ที่ต้องจัดเตรียมมาเอง
         .  ชุดนักเรียน    ชุด 
        
๘.๒ ชุดพลศึกษา       ๑   ชุด                                                                  
        
.  เสื้อเอกลักษณ์ไทยสวมใส่ในวันศุกร์       ตัว          
        
.  ชุดใส่เล่น       ชุด  
        
.  ที่นอน             ชุด
        
.   ชุดนอน          ชุด
        
.  เครื่องใช้ส่วนตัว  ประกอบด้วย  แปรงสีฟัน  ยาสีฟัน  นมที่เด็กดื่มประจำ  ขวดนม  ขวดน้ำ  ผ้าอ้อม(แพมเพิร์จ)   ผ้าห่ม(ผ้าขนหนูที่เป็นผ้านิ่ม)               
 
หมายเหตุ  ทุกวันศุกร์โรงเรียนจะส่งคืนที่นอน  ชุดนอน  เสื้อกันเปื้อน  ผ้าขนหนู  ให้ผู้ปกครองไปทำความสะอาดแล้วนำมาส่งในวันจันทร์
ของใช้ที่ทางโรงเรียนมีไว้จำหน่ายให้กับผู้ปกครองที่ร้านสหกรณ์ร้านค้าของทางโรงเรียน
        
.  เครื่องแบบนักเรียน  ชาย หญิง
       
.  ชุดพลศึกษา
        
.  เสื้อเอกลักษณ์ไทยลายสีฟ้า
        
.  เสื้อกันเปื้อน
๑๐ค่าธรรมเนียมการดูแลแรกเข้า ( ชำระวันมอบตัว )

รายการ

จำนวนเงิน

. ค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนละ

,๐๐๐  บาท

. ค่าเครื่องใช้/อุปกรณ์แรกเข้าปีละ

๕๐๐  บาท

. ค่าประกันอุบัติเหตุปีละ

๒๐๐  บาท-

. ค่าอาหารกลางวัน ของว่าง ขนม ค่าดูแลเดือนละ

,๕๐๐  บาท

รวมทั้งสิ้นเดือนแรก

,๒๐๐  บาท

  หมายเหตุ   เดือนต่อ ๆไปค่าอาหารและค่าดูแลเดือนละ  ,๕๐๐  บาท (ชำระทุกวันที่ ๑-๕ ของทุกเดือน)
หากไม่ชำระตามกำหนดโรงเรียนจำเป็นต้องส่งเด็กคืนผู้ปกครอง

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐